За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
За информация на всички наши потребители, излязоха всички изравнителни фактури за отоплителен сезон 2016/2017 г. Напомняме на всички клиенти, че следва да заплатят дължимите суми към „Топлофикация – Разград“ ЕАД. При наличие на неплатени сметки, дружеството ще присътъпи към събиране на сумите по съдебен ред. ...