За дружеството
"Топлофикация – Разград" ЕАД, гр. Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. 

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е "Овергаз Инк" АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.
"Топлофикация – Разград" ЕАД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992г. по решение на Разградски...

Новини
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД” ЕАДуведомява своите абонати, че поради извършване на планови ремонтни и профилактични дейности ще бъде преустановено подаването на битова гореща вода, към всички клиенти за периода  12.06.2017г. до не по-късно от 16.06.2017г.   „Топлофикация-Разград“ ЕАД поднася извинения  на засегнатите...