ЗЗЛД

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (наричан по-долу „Регламентът“), в сила от 25.05.2018 г. и изискванията на българското законодателство, Ви информираме, че личните данни на нашите клиенти се събират на основание чл. 7, т. 4 от Регламента, във връзка с предоставяне на услуга и по-конкретно – доставка на топлинна енергия и/или битова гореща вода и на основание Закона за енергетиката, Закона за задълженията и договорите и Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Разград” ЕАД на потребители за битови нужди.

Целите на обработването на лични данни са: идентифициране на присъединените топлофицирани обекти, доставка на топлинна енергия и/или битова гореща вода до съответните топлофицирани обекти, фактуриране на потребеното количество топлинна енергия и/или битова гореща вода и събиране на вземанията от Дружеството.

Данните се съхраняват до преустановяване на предоставянето на услугата, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството, а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите и в Гражданския процесуален кодекс.

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права, посочени в Регламента.

Данните, идентифициращи „Топлофикация – Разград“ EАД, като администратор на лични данни, са:

  • наименование: „Топлофикация – Разград“ ЕАД
  • ЕИК: 116019472
  • телефон за връзка: 084 662475
  • длъжностно лице по защита на личните данни: Емилия Иванова Тонева
  • тел. за контакт с длъжностното лице: 02 4283 337, e-mail gdpr@overgas.bg