График за годишно отчитане на индивидуални разпределители
Молби, жалби и справки

Молби и жалби се приемат
всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа
в Центъра за работа с клиенти на адрес:

гр.Разград, ул.”Трапезица”8

Молбата /жалбата/ трябва да отговарят на следните изисквания:

Да е написана на български език
Да са посочени името и адресът на титуляра на топлоснабдения имот
Да е посочено в какво се състои искането.
Да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият разполага с такива;

„Топлофикация – Разград”ЕАД предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в рамките на 15 дни.

Приемно време на Изпълнителният директор:

Всеки четвъртък от 13:00 до 15:00 часа
Записването за приемния ден се извършва предварително не по-късно от предходния работен ден на телефон 084/ 66 24 75.
При записване е необходимо клиентите да съобщават въпроса, който желаят да поставят и телефон за обратна връзка.