График за годишно отчитане на индивидуални разпределители
Често задавани въпроси

1. Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ по предложение на топлофикационното дружество.

2. Чия собственост са сградните инсталации?

Съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за енергетиката, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна. В Наредба №16-334 за топлоснабдяването, параграф 1, т. 3 от ДР, е дефинирано, че: „Сградна инсталация“ или „Инсталация в сграда“ е съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатна станция /АС/ до имотите на потребителите, включително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии. Когато към една АС са присъединени повече от една сгради, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.

Собственост на „Топлофикация – Разград” ЕАД е топлопреносната мрежа и абонатните станции за битови абонати.
Границата на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда – етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации чл. 156, ал. 2 т.3 от Закона за енергетиката.

3. Кой поддържа сградните инсталации?

Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в етажната собственост. Те трябва да поддържат инсталацията си, да извършват ремонтите по нея, но да не правят изменения, които водят до нарушаване на топлоснабдяването.

4. При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?

Начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба 16 – 334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.
Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, ако има такива.
А според разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от същия закон, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделния имот по проект. Тоест всеки собственик на имот в сграда с работещо отопление получава месечна сметка за топлинна енергия.

Законът не разглежда специални случаи като необитаеми апартаменти или апартаменти на последен етаж, при които да се прави изключение и да не се разпределя топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

5. Как се определя заплащането на „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“? 

Съгласно чл. 143, ал.1 от Закон за енергетиката /ЗЕ/ – Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия в сградата съгласно методика по наредбата по чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал. 1 от Наредба №16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването)

6. Какво включва „Общ отопляем обем на сградата“, „Отопляем обем на имот“ и „Отопляем обем на общите части“?

Съгласно параграф 1, т. 34, 38 и 39 от Закон за енергетиката/ЗЕ/:
„Общ отопляем обем на сградата“ е сумата от обемите на имотите на потребителите и обемите на помещенията от общите части на сградата – етажна собственост, предвидена за отопление по проект.
„Отопляем обем на имот“ включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните приспадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
„Отопляем обем на общите части“ е сумата от обемите на помещението от общите части на сградата — етажна собственост, с предвидени по проекта отоплителни тела.

7. Как и къде мога да заплатя задълженията си за изразходвана топлинна енергия?

- Всеки абонат може да заплати задълженията си изразходвана топлинна енергия в „Центъра за работа с клиенти” на „Топлофикация – Разград”ЕАД, на адрес: ул. Трапезица 8, в брой или чрез Пос-терминално устройство.

- По банков път по една от следните банкови сметки на дружеството:

Банкова сметка в ПроКредит Банк:

IBAN BG82 PRCB 9230 1031 7135 19 BIC PRCBBGSF

ЦКБ:

IBAN: BG88CECB97901020791000 Банков код: CECBBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:

IBAN: BG14UNCR76301055317017 Банков код: UNCRBGSF

Желателно е в основанието на превода да посочите абонатния номер, титуляра на партидата, и адрес на обекта, чието задължение покривате!

8.Мога ли да платя разсрочено старите си задължения за парно?

“Топлофикация – Разград”ЕАД е предвидила възможността натрупаните стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта абонатът трябва да посети „Центъра за работа с клиенти” на адрес: гр.Разград, ул.Трапезица 8 и да попълни искане за разсрочване на задължения по образец.
В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 6 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 50% от дължимото към “Топлофикация – Разград”ЕАД. За периода на разсрочването не се преустановява начисляването на лихва върху задължението.
Абонатът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Не погасяването на повече от една вноска по погасителния план за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение. Като това е предвидено да стане по съдебен ред.
Повече информация може да получите на тел. 084 66 24 75 или 084 62 68 32.

9.Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?

Необходимите документи за откриване на партида са следните:
1.Завление (по образец)
2. Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост, а наематели трябва да представят копие на договор за наем със собственика на имота.

10. Какво е необходимо за да използвам услугата Битова Гореща Вода?

Решение с 2/3 мнозинство на общото събрание на етажната собственост
Изправен водомер за топла вода, със задължителна метрологична проверка, с пломба
Възвратен клапан, пружинен тип, монтиран след водомера за топла вода
Спирателен кран без изпускател, монтиран преди водомера за топла вода
Холендър, монтиран преди водомера за топла вода да е пломбиран.

11. Искам да ползвам услугата битова гореща вода, но нямаме изградена вътрешна инсталация, какво трябва да направя?

Всички клиенти, които нямат изградена инсталация за битова гореща вода, но желаят да получават тази услуга, ще получат от наши компетентни служители пълно съдействие при изготвяне на проекти, закупуването на материали, намиране на изпълнители и осигуряване на финансиране за разсрочено плащане.