Нова цена за битова гореща вода
Новини

Допълнителна полезна информация във връзка с услугите предоставяни от „Топлофикация – Разград“ АД

  1. Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

  1. Чия собственост са сградните инсталации?

Съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за енергетиката, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. В Наредба № Е-РД-04-1за топлоснабдяването, параграф 1, т. 3 от ДР, е дефинирано, че: „Сградна инсталация“ или „Инсталация в сграда“ е съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатна станция (АС) до имотите на потребителите, включително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии. Когато към една АС са присъединени повече от една сгради, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.

Собственост на „Топлофикация – Разград” АД е топлопреносната мрежа и абонатните станции за битови абонати.

Границата на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда – етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации, съгласно чл. 156, ал. 2 т.3 от Закона за енергетиката.

  1. Кой поддържа сградните инсталации?

Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в етажната собственост. Те трябва да поддържат инсталацията си, да извършват ремонтите по нея, но да не правят изменения, които водят до нарушаване на топлоснабдяването.

  1. При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?

Начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.

Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Според разпоредбата на чл. 143, ал. 5 от същия закон, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделния имот по проект. Тоест всеки собственик на имот в сграда с работещо отопление получава месечна сметка за топлинна енергия.

Законът не разглежда специални случаи като необитаеми апартаменти или апартаменти на последен етаж, при които да се прави изключение и да не се разпределя топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

 

  1. Как се определя заплащането на „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“ ?

Съгласно чл. 143, ал.1 от Закон за енергетиката (ЗЕ) – Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия в сградата, съгласно методика по наредбата по чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. г. за топлоснабдяването)

Уведомяваме Ви, че сме предвидили възможност натрупаните стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта титулярът на партидата или упълномощен негов представител трябва да посети Центъра за работа с клиенти на адрес: гр.Разград, ул. “Трапезица“ 8 и да попълни Искане за разсрочване на задължения по образец. В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 6 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация – Разград” АД. За периода на разсрочването не се преустановява начисляването на лихва върху задължението.

Във връзка с епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, Ви приканваме да заплатите задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД ;

IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при „Обединена Българска Банка“ АД ;

IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank”.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е желателно да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.