Нова цена за битова гореща вода
История

„Топлофикация – Разград“ АД, гр.Разград е създадена през 1976г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика.
Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност.

Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е „Овергаз Мрежи“ АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.

„Топлофикация – Разград“ АД, град Разград е вписана под №63, том І, партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992 г. по решение на Разградски окръжен съд със седалище град Разград.

Със Заповед №383/20.11.1985г. на Комитета по енергетика и Решение №10/23.02.1996г. на Разградски окръжен съд „Топлофикация – Разград“ ООД град Разград се преобразува в „Топлофикация – Разград“ ЕАД, град Разград.

Дружеството е преобразувано от ЕАД в АД с Решение на едноличния собственик на капитал от 29.01.2019 г.

Дружеството е собственост на „Овергаз Холдинг“ АД и „Овергаз Директ“ АД.

С решения на ДКЕВР №Л-082-02/21.02.2001г. и №Л-083-05/21.02.2001г. предприятието притежава Лицензии за производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.

„Топлофикация – Разград“ АД, гр. Разград е търговско дружество с предмет на дейност по съдебна регистрация ”Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензи”.

Мисията на „Топлофикация – Разград” АД е да бъде успешен доставчик на качествени услуги за своите клиенти и да работи в партньорство с обществото.