Електронни услуги
Лицензии

Официални лицензии на Топлофикация – Разград

Лицензия
За пренос на топлинна енергия
№ Л-083-05/21.02.2001
Лицензия
За производство на електрическа и топлинна енергия
№ Л-082-02/21.02.2001
Нормативна уредба
Списък с Нормативни документи, регламентиращи дейностите на "Топлофикация -
Разград"АД.
Опазване на околна среда
От екологична гледна точка основните източници на емисии на вредни вещества работещи на природен газ, отделят значително по-малко парникови газове и вредни вещества при изгарянето му, отколкото при изгарянето на други изкопаеми горива. Използването на природен газ като екологичен и чист източник на енергия не води до отделяне на