Лични данни

Уважаеми клиенти,
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (наричан по-долу „Регламентът“), в сила от 25.05.2018 г. и изискванията на българското законодателство, Ви информираме, че личните данни на нашите клиенти се събират на основно на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД /Общ Регламент за защита на лични данни/, във връзка с предоставяне на услуга и по-конкретно – доставка на топлинна енергия и/или битова гореща вода и на основание Закона за енергетиката, Закона за задълженията и договорите и Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Разград” АД на потребители за битови нужди.

Целите на обработването на лични данни са: идентифициране на страните и присъединените топлофицирани обекти, доставка на топлинна енергия и/или битова гореща вода до съответните топлофицирани обекти, фактуриране на потребеното количество топлинна енергия и/или битова гореща вода и събиране на вземанията от Дружеството.

Данните се съхраняват до преустановяване на предоставянето на услугата, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството, а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите и в Гражданския процесуален кодекс.

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права, посочени в Регламента.

Подробна информация за обработването на Вашите лични данни, включваща видовете и категории данни, цели и основания за обработване на данните, сроковете на съхранение и получатели на информацията, както и какви са Вашите права във връзка с осъществяваното от нас обработване на данни, можете да откриете на тук.

Данните, идентифициращи „Топлофикация – Разград“ АД, като администратор на лични данни, са:
• наименование: „Топлофикация – Разград“ АД
• ЕИК: 116019472
• телефон за връзка: 084 662475
• длъжностно лице по защита на личните данни: Емилия Иванова Тонева
• тел. за контакт с длъжностното лице: 02 4283 337, e-mail gdpr@overgas.bg