Обявена информация

Вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

1. За емитента – „ТОПЛОФИКАЦИЯ – РАЗГРАД“ АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството –няма

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството –няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. – не

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. – няма

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

„Топлофикация – Разград“ АД реализира за първата половина на 2016 г. печалба в размер на 306 хил.лв.. Общия финансов резултат към 30.06.2016 г. е загуба в размер на 1 585 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството има пропуснати ползи през първото тримечие, възникнали в следствие настъпилата авария на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в периода 18.10.2015-20.01.2016 г. (общо 95 дни) . След предявена претенция към застрахователя, съгласно сключената застраховка „Имущество и прекъсване на дейността“, част от тези пропуснати ползи са покрити.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Възникнала авария на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, лишила Дружеството от приходи от продажба на електрическа енергия (основен дял в приходите на дружеството) и наложила включването на допълнително мощности.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад – няма

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – няма

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – не

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма

1.28. Покупка на патент – няма

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – няма

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма

1.31.Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма

1.32.Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – не

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа –няма

Изп. Директор,

Михаил Ковачев

гр. Разград

Юли 2016 г.

 

 

 

Обявяване на информационна агенция и електронен адрес

Във връзка с изискванията на Наредба № 2 на Комисия за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Топлофикация – Разград” АД обявява, че е сключила договор със „Сервиз финансови пазари” ЕООД в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал.2 от Наредба № 2 на КФН.

Предмет на договора е предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация, както и друга информация по начин, който гарантира изпълнението на „Топлофикация – Разград” АД на законовите му задължения за разпространяване на информацията към обществеността съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 на КФН.

Електронен адрес на „Сервиз финансови пазари” ЕООД:

www.x3news.com

 

 

Михаил Ковачев,

Изпълнителен директор