Електронни услуги
Новини

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – Разград“ АД за м. януари 2021 г. и м. януари 2022 г.

МесецГодинаДоставена топлинна енергия /MWh/Изменение на доставена топлинна енергия за сезон 2021/2022 г. спрямо предходен отоплителен сезон 2020/2021 г. /MWh/Средна температура на въздуха ⁰CУтвърдена от КЕВР цена, по която се заплаща топлинна енергия за 1MWh
/лв. с ДДС/
Януари20214 8460.37%2.4102.88
Януари20224 8651.3121.152

 

Предвид разликата на средната температура на въздуха през м. януари 2021 г. (2.4⁰C) и м. януари 2022 г. (1.3⁰C), доставената топлинна енергия за м. януари 2022 г. е в размер на 4 865 MWh, което е с 0.37% повече от доставената през м. януари 2021 г. 4 846 MWh.

 

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата доставена топлинна енергия до неговата абонатната станция, дните с отопление, среднодневното количество топлинна енергия, корекционния коефициент, общата топлоенергия за отопление на имота, както и топлинната енергия и брой дни с отопление за предходния период на гърба на месечната фактура.

 

Табличен вид на начислените суми за топлинна енергия за м. януари 2021 г. и м. януари 2022 г.

МесецГодинаБрой фактури за доставена топлинна енергия с включени такси на топлинен счетоводител
под 50 лв.

/с ДДС/

% от общоот 50.01 лв. до 100 лв.
/с ДДС/
% от общоот 100.01 лв. до 150 лв.
/с ДДС/
% от общоот 150.01 лв. до 200 лв.
/с ДДС/
% от общонад 200.01 лв.
/с ДДС/
% от общоОбщо
януари2021109429125733814213761027373 814
януари2022788211131308202252114547143 807

 

КАК ДА ПЕСТИМ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ?

ПРИ ПРОВЕТРЯВАНЕ

Когато проветрявате Вашето жилище, отваряйте прозорците за около 5 минути. През това време поставете вентилите на радиаторите на позиция „0”.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ОТ ОТОПЛЯВАНИЯ ИМОТ

Когато се налага по-дълго време да отсъствате от жилището, не затваряйте вентила докрай. Оставете го на делението звездичка (*). Така в помещението ще се поддържа минимална температура, без да се стигне до замръзване.

ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ РАДИАТОРИ ДА ПОЛЗВАМЕ

Не отоплявайте цялото жилище само с един радиатор. В този случай радиаторът ще работи максимално, разпределителят ще отчете голям брой деления и сметката за отопление ще бъде много по-голяма, отколкото при използване на всички радиатори на икономичен режим.

 

ПОДХОДЯЩА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ

Не поддържайте една и съща температура във всички помещения. Понижавайте температурата в неизползваните стаи. По-ниските температури в помещенията през нощта и през деня, когато сте на работа също водят до пестене на енергия, без това да се отрази на Вашия комфорт.

 

ПРЕГРАДИ ПРЕД РАДИАТОРИТЕ

Обърнете особено внимание на решетките, мебелите и завесите пред радиаторите – преградите пред отоплителните тела водят до загуба на част от топлината. Това намалява ефективността на радиатора и увеличава потреблението на топлинна енергия.

 

ДОГРАМА И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Недобре уплътнените прозорци и врати, както и лошата топлоизолация на жилището са фактор за увеличено потребление на топлинна енергия.

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕРАЗХОД НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

За да избегнете преразход на топлинна енергия от радиаторите, никога не оставяйте радиаторните вентили на максимална позиция. В това положение вентилът не се затваря автоматично и разпределителят отчита голям разход на енергия. Това ще увеличи сметката Ви.

 

 

Допълнителна полезна информация във връзка с услугите предоставяни от „Топлофикация – Разград“ АД

  1. Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

  1. Чия собственост са сградните инсталации?

Съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за енергетиката, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. В Наредба № Е-РД-04-1за топлоснабдяването, параграф 1, т. 3 от ДР, е дефинирано, че: „Сградна инсталация“ или „Инсталация в сграда“ е съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатна станция (АС) до имотите на потребителите, включително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии. Когато към една АС са присъединени повече от една сгради, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.

Собственост на „Топлофикация – Разград” АД е топлопреносната мрежа и абонатните станции за битови абонати.

Границата на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда – етажна собственост, е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации, съгласно чл. 156, ал. 2 т.3 от Закона за енергетиката.

  1. Кой поддържа сградните инсталации?

Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в етажната собственост. Те трябва да поддържат инсталацията си, да извършват ремонтите по нея, но да не правят изменения, които водят до нарушаване на топлоснабдяването.

  1. При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?

Начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.

Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Според разпоредбата на чл. 143, ал. 5 от същия закон, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделния имот по проект. Тоест всеки собственик на имот в сграда с работещо отопление получава месечна сметка за топлинна енергия.

Законът не разглежда специални случаи като необитаеми апартаменти или апартаменти на последен етаж, при които да се прави изключение и да не се разпределя топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

  1. Как се определя заплащането на „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“?

Съгласно чл. 143, ал.1 от Закон за енергетиката (ЗЕ) – Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия в сградата, съгласно методика по наредбата по чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. г. за топлоснабдяването)

Уведомяваме Ви, че сме предвидили възможност натрупаните стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта титулярът на партидата или упълномощен негов представител трябва да посети Центъра за работа с клиенти на адрес: гр.Разград, ул. “Трапезица“ 8 и да попълни Искане за разсрочване на задължения по образец. В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 6 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация – Разград” АД. За периода на разсрочването не се преустановява начисляването на лихва върху задължението.

Във връзка с епидемичната обстановка, с цел недопускане на струпване на хора на каси на „Топлофикация – Разград“ АД, Ви приканваме да заплатите задълженията си към Дружеството на каси на „Изипей“ АД или по банков път на една от следните банкови сметки :

IBAN BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД ;

IBAN BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при „Обединена Българска Банка“ АД ;

IBAN BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank”.

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация Разград” АД е желателно да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Благодарим Ви за разбирането.