Нова цена за битова гореща вода
Молби, жалби и справки

Вътрешни правила за подаване и разглеждане на молби, жалби и сигнали от клиенти на Топлофикация – Разград“ АД

  • Всеки клиент на дружеството – титуляр на партида,  може да подава в писмен вид в „Център за работа с клиенти“ молби, жалби и/или сигнали лично или чрез упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, което да послужи пред дружеството.
  • Не се приемат молби, жалби и/или сигнали от лица, които не са титуляр на партида.
  • Молби, жалби и/или сигнали по въпроси, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия, следва да се отправят към фирмата за дялово разпределение.
  • При подаване на молби, жалби и/или сигнали лицето следва да се легитимира, като посочи имена и точен адрес за кореспонденция.
  • Всички молби, жалби и/или сигнали следва да бъдат адресирани до Изпълнителния директор на „Топлофикация – Разград“ АД и да съдържат: три имена, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, в какво се състои молбата, жалбата или сигналът, дата, подпис на жалбоподателя.
  • Получените документи се регистрират с входящ номер чрез документооборотната система на „Топлофикация – Разград“ АД, като срокът за отговор от страна на дружеството е не по-дълъг от 15 календарни дни съгласно чл. 53, ал. 2 от Общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Разград” ЕАД гр. Разград на потребители за битови нужди.
  • Молби, жалби и сигнали, съдържащи гореописаните реквизити, могат да бъдат изпращани от титулярите на партида и на следния електронен адрес: signal_toplorz@overgas.bg
  • Анонимни сигнали и жалби не се приемат.