Съобщение за профилактика
Молби, жалби и справки

Молби и жалби се приемат :

 • Всеки делничен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в Центъра за работа с клиенти на адрес гр. Разград, ул. ”Трапезица” 8 подадени от титуляра на партидата на топлоснабдения имот или от упълномощено от него лице;
 • Изпратени на хартиен носител по куриер;
 • По електронен път, изпратени на официалния мейл на Дружеството: signal_toplorz@overgas.bg

 

„Топлофикация – Разград“ АД разглежда и решава в предвидения срок постъпилите молби, жалби предложения и сигнали на потребителите, свързани с :

 1. Прилагането на настоящите общи условия за продажба на топлинна енергия;
 2. Отчетените данни от топломера и общия водомер в абонатната станция топлинна енергия;
 3. Прилагането на цените на топлинната енергия;
 4. Качеството на топлоснабдяването;
 5. Данните за потребителя;
 6. Възникналите хидравлични шумове във вътрешната сградна инсталация;
 7. Както и други случаи, касаещи доставката, разпределението, потреблението и заплащането на топлинна енергия.

Молбата /жалбата/ трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да е написана на български език;
 • Да са посочени името и адресът на титуляра на топлоснабдения имот;
 • Да е посочено в какво се състои искането;
 • Да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият разполага с такива;
 • Да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител.

 

„Топлофикация – Разград” АД предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в срок не по-дълъг от 15 дни, с изключение на анонимни сигнали и жалби, съгласно чл. 53, ал. 2 от Общите условия на Договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Разград“ АД гр. Разград на потребителите за битови нужди.

При неудовлетвореност от отговора по жалбата и предприетите мерки или липса на отговор от страна на „Топлофикация – Разград“ АД, клиентите могат да отнесат жалбите до КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране), като се спазват реда, начина и условията, съгласно Глава девета – Разглеждане на жалби и уреждане на спорове от Наредба №3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Жалбите, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия, с възражения по изравнителни сметки, както и с дейността на лицата по чл. 139б от ЗЕ (лица, извършващи услугата дялово разпределение) следва да се отнесат към т.н. фирми за дялово разпределение, а при неудовлетвореност, да се възрази пред Министерство на енергетиката.

При подмяна или монтиране на нови средства за измерване и средства за дялово разпределение на топлинна енергия, съгласно чл. 140, ал. 7 и ал. 8 от ЗЕ (Закона за енергетиката), същите следва да са с дистанционно отчитане, а именно :

 1. Средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция;
 2. Средства за дялово разпределение за отопление – индивидуални разпределители, съответстващи на действащите в страната стандарти, или индивидуални топломери;
 3. Средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване – общ водомер за битово горещо водоснабдяване и индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на клиентите.

Съгласно § 75 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност всички гореизброени средства за отчитане, които не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва да бъдат преустроени така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или да се заменят със средства с дистанционно отчитане.

Приемно време на Изпълнителният директор:

Всеки четвъртък от 13:00 до 15:00 часа
Записването за приемния ден се извършва предварително, не по-късно от предходния работен ден на телефон 084/66 24 75.
При записване е необходимо клиентите да съобщават въпроса, който желаят да поставят и телефон за обратна връзка.