Нова цена за битова гореща вода
Съвети

Каква информация дава на потребителите месечната фактура за топлинна енергия

Основна част на Фактура
  • име и адрес на получателя и доставчика

  • абонатен номер № …………… Под този номер купувачът е регистриран като абонат в информационната система на „Топлофикация – Разград” АД.

  • топлинна енергия за м./ год. – Всички стойности в това поле се отнасят за посочения месец. Това е периода между две отчитания на търговския уред (общия топломер) в абонатната станция на сградата.

  • Доставена топлинна енергия за абонатна станция – Общото разпределено количество енергия за отопление на съответния имот за посочения период, състоящо се от:

1. Старо показание на топломер(MWh) – крайно показание на топломера от предишен период;

2. Ново показание на топломер(MWh) – крайно показание на топломера от отчетния период;

3. Енергия по топломер (MWh) – разликата между старо и ново показание на топломера.

3.1 Действително отработени часове, MWh – отработените часове на абонатната

станция за отчетния период

4. Технологични разходи на енергия в абонатна станция, MWh – разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция

5. Допълване на системата, MWh – разход за допълване на системата, отчетен от общия водомер в абонатната станция.

6. Енергия за разпределение, MWh – енергията по топломер (т.3), с приспаднати технологични разходи на енергия в абонатна станция (т.4) и добавено количество на топлинната енергия за подгряване на водата за допълване (т.5)

6.1 Енергия за БГВ, MWh – количество топлинна енергия за подгряване на Битова Гореща Вода за отчетния период.

6.2 Енергия за отопление, MWh –общо количество топлинна енергия за разпределение.

7. Топлинна енергия отдадена на сградна инсталация, MWh – количество топлинна енергия отдадена от сградната инсталация за отчетния период

7.1 Топлинна енергия отдадена от сградна инасталация %, MWh – % сградна инсталация определен от фирмата за дялово разпределение.

8. Енергия за отопление на имотите, MWh – количество топлинна енергия за отопление на имотите за отчетния период

  • ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА

9. Отопляем обем по проект на сградата, m3– пълният отопляем обем на сградата по проект

ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА

9.1 Общо прогнозни кубици вода – общият водомер за Битова Гореща Вода.

10. Ново показание на общия водомер – ново показание на водомера за допълване на сградна инсталация .

11. Старо показание на общия водомер – старо показание на водомера за допълване на сградна инсталация .

12. Разход на вода за допълване по общ водомер – разликата между старото и ново показание на водомера за допълване.

  • ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. Отопляем обем на имота, m3 – отопляем имот на потребителите по проект

14. Прогнозен дял на енергия за отопление на имот m3– прогнозният дял се определя от фирмата за дялово разпределение, въз основа дела на топлината за отопление на имота спрямо общата топлина за отопление на сградата за предходен отоплителен период и се начислява ежемесечно през отоплителния период.

14.1. Прогнозен дял на енергия за БГВ m3– прогнозният дял на топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване на отделен имот се определя от фирмата за дялово разпределение, въз основа на средномесечното му потребление за предходен период и се начислява ежемесечно

17. Потребление на гореща вода ,m3 – прогнозни кубици за потребление на битова гореща вода определени от фирмата за дялово разпределение, въз основа на средномесечното му потребление за предходен период и се начислява ежемесечно

20. Специфичен разход за подгряване на топла вода, m3 – топлина енергия за подгряване на 1 кубик битова гореща вода, определя се от фирмата за дялово разпределение, , въз основа на средномесечното му потребление за предходен период и се начислява ежемесечно

  • Фактура №

Топлинна енергия от……до…… – топлинна енергия за отчетния период

Топлинна енергия сградна инсталация – топлинна енергия за сградна инсталация за съответния имот

Отопление на имот – топлинна енергия за отопление на имот по (т.8) умножено по прогнозния дял на съответния абонат

Топлинна енергия за БГВ – Специфичен разход за подгряване на топла вода умножен по прогнозните кубици за потребление на Битова гореща вода

Сума за плащане – Показва сумата, която абонатът дължи за отчетния период без начислено ДДС

начислено ДДС в размер на 20% – Показва размера на данък добавена стойност, който е включен в дължимата сума за топлинна енергия.

Дължима сума за плащане – Това е сумата, която абонатът дължи за отчетния период, включително и ДДС.