Електронни услуги
Политика и опазване на околна среда

Дейността на „Топлофикация – Разград“ АД е производство на топлинна и електрическа енергия и пренос и разпределение на топлинна енергия. Тя се реализира чрез експлоатация на3 броя водогрийни котела на природен газ и 1 брой Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/, работеща на природен газ.

От екологична гледна точка основните източници на емисии на вредни вещества работещи на природен газ, отделят значително по-малко парникови газове и вредни вещества при изгарянето му, отколкото при изгарянето на други изкопаеми горива. Използването на природен газ като екологичен и чист източник на енергия не води до отделяне на сажди и прах.

Основни направления по реализацията на екологичната политика на „Топлофикация – Разград“ АД:

1. Спазване на изискванията на българското и европейското законодателство, норми и правила по околна среда;

2. Управление на дейностите по опазване на околната среда;

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала.

„Топлофикация – Разград” АД е собственик на инсталация за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия при един и същ първичен енергиен източник, т.нар. Когенератор. Когенерацията (Combined Heat and Power – CHP) превръща около 82% от енергийното съдържание на горивото (в случая природен газ) в полезна енергия, което е около два пъти повече от конвенционалните централи. Ползата от около 32% спестявания спрямо разделното производство на двата продукта – топлинна и електрическа енергия достига до крайните потребители посредством по-ниски разходи за енергия.

Комплектовката на когенерационния модул включва:

  • Газов двигател с вътрешно горене

  • Монтажна рама или подова плоча

  • Топлообменници

  • Система за управление.

Мощността на Когенератора в централата е 3 MW топлинна енергия и 3 MW електрическа енергия. Съоръжението е произведено от австрийската фирма GE Jenbacher GmbH % Co OHG и е въведено в експлоатация през 2009г.