Нова цена за битова гореща вода
Аварийно-диспечерската служба

Аварийно-диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък.

При сигнал от клиентите на „Топлофикация – Разград”АД за повреда в сградната инсталация, аварийно-диспеческата служба отива на посочения адрес, за да спре и източи повредената инсталация и така да предотврати евентуално нанасяне на щети или нараняване на обитател в сградата. Задължение е на абонатите от сградата, в която се е случила аварията, да осигурят до идването на аварийния екип достъп до абонатната станция. По правило ключове от абонатната станция има във всяка топлофицирана сграда и те се намират обикновено при председателя на етажната собственост или при лицето, упълномощено да отговаря за абонатната станция, които могат да извършат същите действия.

Телефони за информация и сигнали:

084/66 24 74
0879 606 210
0879 606 217
Нормативна уредба
Списък с Нормативни документи, регламентиращи дейностите на "Топлофикация -
Разград"АД.