Нов отоплителен сезон
Новини
24-11-2022 прочети

Вижте информация за доставената топлинна енергия към клиентите на
„Топлофикация – Разград“ АД за м. октомври 2021 г. и м. октомври 2022 г.

Съобщение КЕВР (кликнете тук).

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че „Топлофикация – Разград“ АД извърши корекция на ДДС ставката на издадените изравнителни фактури на клиенти според предоставените от Министерството на финансите указания във връзка с промени в Закона за данък добавена стойност (ДДС).

Корекциите се отнасят само за дължими фактури, чиито данъчни събития по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо) са възникнали на и след 09.07.2022 г. За тези фактури приложената ставка на данъка е намалената ставка от 9 %. За всички други фактури за прогнозно начислена енергия издадени преди 9.07.2022 г. е приложена ставка от 20 %.

* Разликата в сумата след направена корекция на изравнителна фактура ще бъде приспадната от следваща дължима фактура за топлинна енергия или възстановена на касата на дружеството на адрес: ул. „Трапезица“ № 8.

За повече информация може да посетите „Център за работа с клиенти“ на ул. „Трапезица“ № 8, гр. Разград или да се обадите на телефон: 084 /662475.

Уважаеми клиенти,

Поради понижаване на температурите и настъпване на обстоятелствата съгласно чл. 3, ал. 2  Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването, а именно средна денонощна температура на външния въздух в три последователни дни от + 12 °С и дългосрочна прогноза за застудяване през следващите 7 – 10 дни, „Топлофикация – Разград“ АД обявява начало на отоплителен сезон 2022/2023 г. считано от 10.11.2022 г. /четвъртък/.

Включване на отоплението ще се извърши поетапно в следната последователност:

  • детски градини, ясли, и учебни заведения;
  • здравни заведения;
  • жилищни сгради;
  • стопански потребители.

Във връзка с това, е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата, да бъдат приведени в готовност за работа.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа или има неприключили ремонтни дейности по нея, клиентите трябва да информират упълномощеното за сградата лице. Упълномощеното лице има ангажимента да сигнализира това на посочения по-долу телефон в Центъра за работа с клиенти. В случаите, в които сградата няма избрано упълномощено лице, домоуправителя трябва да информира топлофикационното дружество за наличие на проблем.

Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

За всички допълнително възникнали въпроси и уточнения сме на разположение всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Центъра за работа с клиенти на ул. „Трапезица“ № 8 или на телефон: 084/66-24-75.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Топлофикация – Разград“ АД уведомява всички засегнати лица, че има следното инвестиционно предложение (ИП):

Вижте обявата тук

„Топлофикация – Разград” АД уведомява своите клиенти, че има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон.

Според нормативната уредба общото включване на отоплението може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Отоплението може да бъде пуснато и преди  настъпването на трайно застудяване при желание от страна на всички клиенти в етажната собственост. За целта е необходимо да се подаде заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост в Център за работа с клиенти.

Училищата и здравните заведения също могат да поискат предварително включване на отоплението, като техен представител заяви това писмено.

Преди пускането на отоплението е важно всички клиенти на дружеството да приключат ремонтните дейности по вътрешните инсталации и да запълнят източените такива. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. Упълномощените лица на абонатните станции имат задължението да запълват вътрешната отоплителна инсталация, но не и да пускат отоплението.

“Топлофикация – Разград” АД напомня на всички клиенти да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да бъдат проверени и уредите за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако има проблем, абонатите трябва да се свържат с топлинния счетоводител фирма „Бруната“ ООД.

Телефони за контакти при аварии или спиране на отоплението по топлопреносната мрежа и абонатни станции:

– в работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.– 084/66-24-75
– в извънработно време: 0879606210 или 0879606217

“Топлофикация – Разград” АД уведомява своите клиенти, че аварията по трасето в участъка до сградите на адрес: ул. „Грънчарска“ № 5 и ул. „Трапезица“ № 11 е отстранена и подаването на битова гореща вода е възстановено.

„Топлофикация – Разград“ АД благодари за разбирането!